تكميل مشخصات سهامداران

لطفاً به موارد زیر توجه کنید:

  • حساب بانکی حتما می بایست به نام شخص صاحب سهام باشد.
  • حساب بانکی اعلام شده ترجیحا نزد یکی از شعب بانک های ملی یا سپه باشد.