سهامداران

سهامداران

شركت توسعه صنعت نفت وگاز پرشيا (سهامي عام ) %49/91
شركت سرمايه گذاري تدبير (سهامي خاص ) %18/43
شركت سرمايه گذاري ملي ايران (سهامي عام ) %14/74
شركت گروه توسعه انرژي تدبير (سهامي خاص ) %4/01
ساير سهامداران %12/91
جمع کل %100