حجم مورد نیاز همراه با فیلتر روغن جهت استفاده سانگ یانگ رکستون (2.7L) 7.5 لیتر
حجم مورد نیاز سیال خنک کننده جهت استفاده سانگ یانگ رکستون (2.7L) 10.5-11.5 لیتر
حجم مورد نیاز روغن هیدرولیک جهت استفاده سانگ یانگ رکستون (2.7L) 1.2-1.4 لیتر