روغن موتور های بنزینی و دیزلیجدول معادل یابی

جدول معادل یابی، چه خودرویی چه روغنی

نفت پارس بهران سپاهان ایرانول
نفت پارس بهران سپاهان ایرانول
اسلك وكس سنگین _ _ محصول ایرانول
پارس سوپر پایا پلاس محصول بهران محصول سپاهان _