حجم مورد نیاز همراه با فیلتر روغن جهت استفاده تيبا 3/4 لیتر
حجم مورد نیاز سیال خنک کننده جهت استفاده تيبا 6/4 لیتر
حجم مورد نیاز روغن گیربکس جهت استفاده تيبا 2/5 لیتر
حجم مورد نیاز روغن هیدرولیک جهت استفاده تيبا 0/8 لیتر