حجم مورد نیاز همراه با فیلتر روغن جهت استفاده گروه پرايد 3.4 لیتر
حجم مورد نیاز سیال خنک کننده جهت استفاده گروه پرايد 5 لیتر
حجم مورد نیاز روغن هیدرولیک جهت استفاده گروه پرايد 0.88 لیتر