حجم مورد نیاز همراه با فیلتر روغن جهت استفاده رانا (TU5) 3/5 لیتر
حجم مورد نیاز سیال خنک کننده جهت استفاده رانا (TU5) 6 لیتر
حجم مورد نیاز روغن گیربکس جهت استفاده رانا (TU5) 2 لیتر
حجم مورد نیاز روغن هیدرولیک جهت استفاده رانا (TU5) 1 لیتر