حجم مورد نیاز همراه با فیلتر روغن جهت استفاده دنا 4/9 لیتر
حجم مورد نیاز سیال خنک کننده جهت استفاده دنا 7/5 لیتر
حجم مورد نیاز روغن گیربکس جهت استفاده دنا 1/9 لیتر
حجم مورد نیاز روغن هیدرولیک جهت استفاده دنا 1/2 لیتر