حجم مورد نیاز همراه با فیلتر روغن جهت استفاده سمند SE 4/7 لیتر
حجم مورد نیاز سیال خنک کننده جهت استفاده سمند SE 6/6 لیتر
حجم مورد نیاز روغن گیربکس جهت استفاده سمند SE 1/9 لیتر
حجم مورد نیاز روغن هیدرولیک جهت استفاده سمند SE 1/2 لیتر