حجم مورد نیاز همراه با فیلتر روغن جهت استفاده پژو پارس 4/7 لیتر
حجم مورد نیاز سیال خنک کننده جهت استفاده پژو پارس 7/4 لیتر
حجم مورد نیاز روغن گیربکس جهت استفاده پژو پارس 1/9 لیتر
حجم مورد نیاز روغن هیدرولیک جهت استفاده پژو پارس 1 لیتر