حجم مورد نیاز همراه با فیلتر روغن جهت استفاده ساینا 3/4 لیتر
حجم مورد نیاز سیال خنک کننده جهت استفاده ساینا 6/4 لیتر
حجم مورد نیاز روغن گیربکس جهت استفاده ساینا 2/5 لیتر
حجم مورد نیاز روغن هیدرولیک جهت استفاده ساینا 0/8 لیتر