حجم مورد نیاز همراه با فیلتر روغن جهت استفاده کوئیک 3/4 لیتر
حجم مورد نیاز سیال خنک کننده جهت استفاده کوئیک 6/4 لیتر
حجم مورد نیاز روغن گیربکس جهت استفاده کوئیک 2/5 لیتر
حجم مورد نیاز روغن هیدرولیک جهت استفاده کوئیک 0/8 لیتر