حجم مورد نیاز همراه با فیلتر روغن جهت استفاده پژو پارس ELX 4/6 لیتر
حجم مورد نیاز سیال خنک کننده جهت استفاده پژو پارس ELX 7/4 لیتر
حجم مورد نیاز روغن گیربکس جهت استفاده پژو پارس ELX 1/9 لیتر
حجم مورد نیاز روغن هیدرولیک جهت استفاده پژو پارس ELX 1 لیتر