حجم مورد نیاز همراه با فیلتر روغن جهت استفاده مگان 4.8 لیتر
حجم مورد نیاز سیال خنک کننده جهت استفاده مگان 6.5 لیتر
حجم مورد نیاز روغن گیربکس جهت استفاده مگان 2.5 لیتر

روغن گیربکساتوماتیک flomax ATF mv fluid با حجم روغن 6

حجم مورد نیاز روغن هیدرولیک جهت استفاده مگان 1 لیتر