حجم مورد نیاز همراه با فیلتر روغن جهت استفاده سمند 4/7 لیتر
حجم مورد نیاز سیال خنک کننده جهت استفاده سمند 6/6 لیتر
حجم مورد نیاز روغن گیربکس جهت استفاده سمند 1/9 لیتر
حجم مورد نیاز روغن هیدرولیک جهت استفاده سمند 1/2 لیتر