حجم مورد نیاز همراه با فیلتر روغن جهت استفاده تارا 3/4 لیتر
حجم مورد نیاز سیال خنک کننده جهت استفاده تارا 6/3 لیتر
حجم مورد نیاز روغن گیربکس جهت استفاده تارا 1/9 لیتر