حجم مورد نیاز همراه با فیلتر روغن جهت استفاده سریر 4/7 لیتر
حجم مورد نیاز سیال خنک کننده جهت استفاده سریر 6 لیتر
حجم مورد نیاز روغن گیربکس جهت استفاده سریر 1/9 لیتر
حجم مورد نیاز روغن هیدرولیک جهت استفاده سریر 1/2 لیتر