حجم مورد نیاز همراه با فیلتر روغن جهت استفاده سورن ELX EF7 4/7 لیتر
حجم مورد نیاز سیال خنک کننده جهت استفاده سورن ELX EF7 6/6 لیتر
حجم مورد نیاز روغن گیربکس جهت استفاده سورن ELX EF7 1/9 لیتر
حجم مورد نیاز روغن هیدرولیک جهت استفاده سورن ELX EF7 1/2 لیتر