نظر سنجي از بازديد كنندگان

نظر سنجي از بازديد كنندگان

بازدیدکنندگان

ضمن خير مقدم به شما بازديد كننده محترم جهت دستيابي شركت به اهداف ايمني ، بهداشت و محيط زيست و ارائه خدمات بهتر به بازديد كنندگان محترم خواهشمند است به سؤالات زير پاسخ دهيد .