لیست مزایده و مناقصه ها

مزايده عمومي مستمر 8-1401

مزايده عمومي  مستمر 8-1401

مزايده عمومي  مستمر 8-1401

تاريخ شروع بازديد  :  شنبه 19 آذرماه 1401 (  19/09/1401 )  از ساعت 8 صبح لغايت 12:00 ظهر

تاريخ اتمام بازديد : ساعت 12:000 ظهر چهارشنبه 30 آذرماه 1401 ( 30/09/1401 )

آخرين مهلت تحويل پاكات پيشنهاد قيمت : پايان ساعت16:00 روز   چهارشنبه 30 آذرماه 1401 ( 30/09/1401 )

آدرس بازديد و تحويل پاكات : تهران/ كيلومتر 22 اتوبان شهيد لشگري ( جاده مخصوص كرج ) پالايشگاه نفت پارس

اسناد مزایده پیوست میباشد.