لیست مزایده و مناقصه ها

بازطراحی، تأمین و ساخت ٨ دستگاه مبدل حرارتی

  • محل تحویل محصولات: پالایشگاه نفت پارس به نشانی تهران کیلومتر 22 جاده مخصوص کرج
  • کارفرما (مناقصه گزار): شرکت نفت پارس به نمایندگی معاونت بازرگانی
  • دستگاه نظارت: معاونت عملیات
  • سپرده شرکت در مناقصه ....
بازطراحی، تأمین و ساخت ٨ دستگاه مبدل حرارتی