لیست مزایده و مناقصه ها

ساخت قالب ظروف 20 ليتري پلاستیکی(تمدید شد)

(تمدید شد)

واگذاری عملیات ساخت شش دست قالب ظروف 20 لیتری پلاستیکی مطابق با طرح و مشخصات فنی معین که از طریق مناقصه گزار به شرح آتی تعیین میگردد.

کارفرما (مناقصه گزار): شرکت نفت پارس

دستگاه نظارت: معاونت عملیات

مدت اجرای موضوع مناقصه: طبق اعلام سازنده

سپرده شرکت در مناقصه ....

ساخت قالب ظروف 20 ليتري پلاستیکی(تمدید شد)

اسناد مناقصه پیوست میباشد.