لیست مزایده و مناقصه ها

اجاره به شرط تملیک تعداد 10 دستگاه کشنده به همراه تانکر

اجاره به شرط تملیک تعداد 10 دستگاه کشنده به همراه تانکر

محل انجام موضوع مناقصه : پالایشگاه نفت پارس به نشانی تهران کیلومتر 22 جاده مخصوص کرج

کارفرما(مناقصه گزار): شرکت نفت پارس

مدت اجرای موضوع مناقصه: 60 ماه

سپرده شرکت در مناقصه ......

 

اسناد مناقصه پیوست میباشد.