لیست مزایده و مناقصه ها

متمم اول مزايده عمومي مستمر 4-1401

متمم اول مزايده عمومي  مستمر 4-1401

تاريخ شروع بازديد:  دوشنبه 18 مهرماه 1401 (  18/07/1401 )  از ساعت 8 صبح لغايت 12:00 ظهر

تاريخ اتمام بازديد: ساعت 12:000 ظهر دوشنبه 2 آبانماه 1401 ( 02/08/1401 )

آخرين مهلت تحويل پاكات پيشنهاد قيمت: پايان ساعت16:00 روز   دوشنبه 2 آبانماه 1401 ( 02/08/1401 )

آدرس بازديد و تحويل پاكات : تهران/ كيلومتر 22 اتوبان شهيد لشگري ( جاده مخصوص كرج ) پالايشگاه نفت پارس

اسناد مزایده پیوست میباشد.