لیست مزایده و مناقصه ها

واگذاری عملیات حمل ریلی اکسترکت به بندرعباس

مناقصه شماره : 12 / 01
واگذاری عمليات حمل ریلی اکسترکت به بندرعباس
واگذاری عملیات حمل ریلی اکسترکت به بندرعباس
موضوع مناقصه: واگذاری عملیات حمل ریلی اکسترکت از مبداء ایستگاه آپرین به بندرعباس
مبداء حمل محصولات: ایستگاه آپرین واقع در اسلامشهر
مقصد حمل محصولات : اسکله شهید رجایی بندرعباس
كارفرما (مناقصه گزار): شرکت نفت پارس
دستگاه نظارت: معاونت بازرگانی
مدت اجراي موضوع مناقصه: یکسال تمام شمسی
سپرده شركت در مناقصه ......
 
اسناد مناقصه پیوست میباشد.