لیست مزایده و مناقصه ها

متمم اول مزايده عمومي غير مستمر 7-1401 ( 5 دستگاه ليفتراك سپاهان)

متمم اول مزايده عمومي غير مستمر 7-1401  ( 5 دستگاه ليفتراك سپاهان)

متمم اول مزايده عمومي غير مستمر 7-1401  ( 5 دستگاه ليفتراك سپاهان)

آدرس بازديد و تحويل پاكات : تهران/ كيلومتر 22 اتوبان شهيد لشگري ( جاده مخصوص كرج ) پالايشگاه نفت پارس

 

اسناد مزایده پیوست میباشد