لیست مزایده و مناقصه ها

خرید تخته داربست آلومینیومی

مناقصه شماره :25-1401

خرید تخته داربست آلومینیومی

خرید تخته داربست آلومینیومی

کارفرما (مناقصه گزار) : شرکت نفت پارس

دستگاه نظارت : واحد نگهداری و تعمیرات

مدت اجرای موضوع مناقصه: تحویل مطابق با اعلام زمان ساخت

سپرده شرکت در مناقصه .....