لیست مزایده و مناقصه ها

مزايده عمومی غير مستمر 5-1401 ( اقلام مستعمل)

مزايده عمومي غير مستمر 5-1401  ( اقلام مستعمل)

مزايده عمومی غير مستمر 5-1401  ( اقلام مستعمل)

آدرس بازديد و تحويل پاكات : تهران/ كيلومتر 22 اتوبان شهيد لشگری ( جاده مخصوص كرج ) پالايشگاه نفت پارس

اسناد مزایده پیوست میباشد.