لیست مزایده و مناقصه ها

مزایده عمومی 6-1401 غیر مستمر

(اقلام ابزار دقیق - اقلام لوازم برقی - اقلام اتومکانیک)

مزایده عمومی 6-1401 غیر مستمر

اسناد مزایده پیوست میباشد