لیست مزایده و مناقصه ها

اجاره به شرط تملیک تعداد 10 دستگاه کشنده به همراه تانکر و واگذاري عملیات حمل و نقل مواد اولیه

اجاره به شرط تملیک تعداد 10 دستگاه کشنده به همراه تانکر و واگذاري عملیات حمل و نقل مواد اولیه بر پایه نفت به مدت 60 ماه با کشنده و تانکر هاي موصوف جهت حمل مواد اولیه و....
اجاره به شرط تملیک تعداد 10 دستگاه کشنده به همراه تانکر و واگذاري عملیات حمل و نقل مواد اولیه

محل انجام موضوع مناقصه : پالایشگاه نفت پارس به نشانی تهران کیلومتر 22 جاده مخصوص کرج

کارفرما(مناقصه گزار): شرکت نفت پارس

مدت اجرای موضوع مناقصه: 60 ماه

سپرده شرکت در مناقصه ......

 

اسناد مناقصه پیوست میباشد.