لیست مزایده و مناقصه ها

واگذاري خدمات اياب و ذهاب پرسنل پالايشگاه

واگذاري خدمات اياب و ذهاب پرسنل پالايشگاه

واگذاري خدمات اياب و ذهاب پرسنل پالايشگاه

محل انجام موضوع مناقصه: پالايشگاه نفت پارس به نشاني تهران كيلومتر 22 جاده مخصوص كرج

كارفرما (مناقصه گزار): شركت نفت پارس

دستگاه نظارت: معاونت اداري و توسعه منابع انساني

مدت اجراي موضوع مناقصه:  يكسال تمام شمسي

سپرده شركت در مناقصه.....