لیست مزایده و مناقصه ها

واگذاری عملیات حمل محصولات مظروف صادراتی به بندرعباس

موضوع مناقصه: واگذاري عمليات حمل محصولات مظروف صادراتي از مبدأ پالايشگاه نفت پارس به اسكله شهيد رجايي بندرعباس

واگذاری عملیات حمل محصولات مظروف صادراتی به بندرعباس

مبداء حمل محصولات: پالايشگاه نفت پارس 

مقصد حمل محصولات : بندرعباس ( اسكله شهيد رجايي) 

كارفرما (مناقصه گزار:) شركت نفت پارس

دستگاه نظارت: معاونت بازرگاني 

مدت اجراي موضوع مناقصه:  يكسال تمام شمسي

سپرده شركت در مناقصه