لیست مزایده و مناقصه ها

واگذاري عمليات حمل مواد اوليه و محصولات توليدي

منقاصه شماره: 01/10

واگذاري عمليات حمل مواد اوليه و محصولات توليدي

مبدا حمل محصولات: بر اساس جدول پیشنهاد قیمت

مقصد حمل محصولات: بر اساس جدول پیشنهاد قیمت

کارفرما(مناقصه گزار): شرکت نفت پارس

دستگاه نظارت : معاونت بازرگانی

مدت اجرای موضوع مناقصه: یکسال تمام شمسی

سپرده شرکت در مناقصه ....