لیست مزایده و مناقصه ها

مزايده عمومي غير مستمر 3-1401 نوبت دوم ( كاميون كشنده ديما / تريلر تانكر )

مزايده عمومي غير مستمر 3-1401 نوبت دوم ( كاميون كشنده ديما / تريلر تانكر )

مزايده عمومي غير مستمر 3-1401 نوبت دوم ( كاميون كشنده ديما / تريلر تانكر )

اسناد مناقصه پیوست میباشد.