لیست مزایده و مناقصه ها

نوبت سوم مزايده عمومي غير مستمر 1-1401 تركيبات قير (پارس بازرگان)

شرایط عمومی شرکت در نوبت سوم مزايده عمومي غير مستمر 1-1401 تركيبات قير  (پارس بازرگان)  پیوست می باشد.

نوبت سوم مزايده عمومي غير مستمر 1-1401 تركيبات قير  (پارس بازرگان)

موضوع مزايده : نوبت سوم مزايده عمومي غير مستمر 1-1401 تركيبات قير  ( پارس بازرگان)  

تاريخ شروع بازديد  :  دوشنبه 6 تيرماه 1401 (  06/04/1401 )  از ساعت 8 صبح لغايت 14 ظهر

تاريخ اتمام بازديد : ساعت 14 ظهر شنبه 18 تير ماه 1401 ( 18/04/1401 )

آخرين مهلت تحويل پاكات پيشنهاد قيمت : پايان ساعت16:00 روز  شنبه 18 تير ماه  1401 ( 18/04/1401 )

آدرس بازديد : بندر عباس / جنب پالايشگاه ستاره خليج فارس

آدرس تحول پاكات : تهران كيلومتر 22 جاده مخصوص كرج- پالايشگاه نفت پارس