لیست مزایده و مناقصه ها

خرید پکیج ادتیو ضدیخ آلی

مناقصه شماره : 01/08

خريد پكيج ادتيو ضديخ آلي ادتيو ضديخ پايه آلي فاقد بورات، تيتريت، نيترات، آمين، سيليكات فسفاته داراي قليائيت ذخيره بين 12 تا 14 محصول نهایی.

خرید پکیج ادتیو ضدیخ آلی

خریدار (مناقصه گزار) : شرکت نفت پارس

دستگاه نظارت : معاونت بازرگانی

مدت اجرای موضوع مناقصه: یکسال تمام شمسی

سپرده شرکت در مناقصه .....