لیست مزایده و مناقصه ها

مزايده عمومي غير مستمر 3-1401 ( كاميون كشنده ديما / تريلر تانكر )

شرایط عمومی شرکت در مزایده عمومی3-1401 ( كاميون كشنده ديما / تريلر تانكر ) پیوست میباشد.

 

مزايده عمومي غير مستمر 3-1401 ( كاميون كشنده ديما / تريلر تانكر )

 

اسناد مزایده پیوست میباشد.