رياست محترم اداره :

درراستاي استقرار سيستم مديريت يكپارچه  و جهت سنجش ميزان رضايت آن سازمان از وضعيت  ايمني و بهداشت و محيط زيست و بهبود مستمر آن،  به نظرها و راهنماييهاي شما نيازمنديم .لطفاً ضمن جوابگويي به پرسشهاي مربوطه ، نظرات تكميلي خود را از وضعيت ايمني و بهداشت و محيط زيست اين كارخانه در فرم زير مرقوم فرمائيد.