گواهی نامه

تنديس از ششمين نمايشگاه بين المللي صنايع دريايي و دريا نوردي 1392

تنديس از ششمين نمايشگاه بين المللي صنايع دريايي و دريا نوردي 1392

دريافت تنديس از ششمين نمايشگاه بين المللي صنايع دريايي و دريا نوردي