گواهی نامه

تنديس هشتمين جشنواره ملي قهرمانان صنعت ايران 1391

تنديس هشتمين جشنواره ملي قهرمانان صنعت ايران 1391

دريافت تنديس و لوح تقدير از هشتمين جشنواره ملي قهرمانان صنعت ايران