گواهی نامه

تنديس دومين همايش استاندارد 1391

تنديس دومين همايش استاندارد 1391

دريافت تنديس ولوح تقدير از دومين همايش استاندارد، كيفيت، توليدات صادرات محور