گواهی نامه

تنديس روز ملي صنعت ومعدن 1391

تنديس روز ملي صنعت ومعدن 1391

دريافت تنديس روز ملي صنعت ومعدن و لوح تقدير واحد برگزيده تحقيق وتوسعه R&D بين واحدهاي صنعتي ومعدني در روز ملي صنعت ومعدن توسط وزارت صنعت و معدن سال 91