گواهی نامه

تنديس دومين جشنواره تحقيقات صنعتي آجا 1389

تنديس دومين جشنواره تحقيقات صنعتي آجا 1389

دريافت تنديس دومين جشنواره تحقيقات صنعتي آجا از ارتش جمهوري اسلامي ايران