گواهی نامه

ISO 9001

ISO 9001

سيستم مديريت كيفيت ISO 9001:2015

هدف از تدوین این سری استاندارد ، به وجود آوردن الگویی بین المللی برای پیاده سازیو استقرار سیستم های مدیریت و تضمین کیفیت بوده است. سیستم مدیریت کیفیت به منظورحفظ سطح کیفیت تعریف شده و بهبود کیفیت از طریق اصلاح فرآیندها در سازمان پیادهسازی می شود.