سنجش رضايت كاركنان از وضعيت ايمني و بهداشت

سنجش رضايت كاركنان از وضعيت ايمني و بهداشت

همكار گرامي :

سؤالات زير درراستاي بهبود سيستم مديريت يكپارچه ، جهت سنجش ميزان رضايت كاركنان از وضعيت ايمني و بهداشت وبهبود مستمر آن طراحي شده است . لطفاً ضمن پاسخگويي به سؤالات زير نظرات تكميلي خودرا درفرم زير مرقوم فرمائيد.