1
2
3
4
5
6
7

شرایط اولیه اخذ کد عاملیت

  • داشتن جواز کسب مرتبط برای اشخاص حقیقی یا ارایه مدارک شرکت ( اساسنامه، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات، روزنامه رسمی، کد اقتصادی و شناسه ملی )
  • داشتن فروشگاه و امکانات انبارش و پخش: ( اسناد مالکیت یا اجاره نامه محل کسب و انبار، اسناد مالکیت خودروهای پخش، لیست بیمه کارکنان و ... (
  • داشتن سوابق کاری مرتبط ( گواهی عاملیت شرکت های دیگر و ... ) 
  • داشتن گردش حساب مالی مناسب و ارایه سوابق مالیاتی : ( ارایه شماره حساب های جاری فعال و صورت حساب از حساب اصلی، ارائه گواهی ثبت نام در ارزش افزوده و ... )
  • امکان ارائه تضامین معتبر ( ارائه ضمانتنامه بانکی / ترهین سند مالکیت )
  • فیش سپرده دو میلیون تومانی ( بعد از تایید نهایی )
  •  
نوع مشتری