کارگروه های تعالی سازمانی

کارگروه های تعالی سازمانی

بازدید میدانی از سطح پالایشگاه
بازدید میدانی از سطح پالایشگاه


جلسه افتتاحیه تعالی سازمانی
جلسه افتتاحیه تعالی سازمانی


کارگروه تیم ارزیابی
کارگروه تیم ارزیابی


کارگروه استراتژی
کارگروه استراتژی
دبیر کارگروه: آقای مهندس خلیلی

کارگروه رهبری
کارگروه رهبری
دبیر کارگروه: آقای مهندس خلیلی
معیار توانمند سازی : 1 الف
کارگروه مدیریت منابع انسانی
کارگروه مدیریت منابع انسانی
دبیر کارگروه: آقای دکتر اشجعی
معیار توانمند سازی : 3 الف
کارگروه مدیریت تامین کنندگان و شرکای تجاری
کارگروه مدیریت تامین کنندگان و شرکای تجاری
دبیر کارگروه: آقای مهندس افراسیابی
معیار توانمند سازی : 4 الف
کارگروه مدیریت منابع مالی
کارگروه مدیریت منابع مالی
دبیر کارگروه: آقای دکتر کرامتی
معیار توانمند سازی : 4 ب
کارگروه مدیریت منابع، تجهیزات، ساختمانها و موجودی ها و مواد
کارگروه مدیریت منابع، تجهیزات، ساختمانها و موجودی ها و مواد
دبیر کارگروه: آقای مهندس پرتوی
معیار توانمند سازی : 4 ج
کارگروه مدیریت تکنولوژی
کارگروه مدیریت تکنولوژی
دبیر کارگروه: آقای مهندس بادامچی
معیار توانمند سازی : 4 د
کارگروه مدیریت دانش و فناوری اطلاعات
کارگروه مدیریت دانش و فناوری اطلاعات
دبیر کارگروه: آقای مهندس امین الهی
معیار توانمند سازی : 4 هـ
کارگروه مدیریت فرآیندها
کارگروه مدیریت فرآیندها
دبیر کارگروه: آقای مهندس تولیت
معیار توانمند سازی : 5 الف
کارگروه مدیریت طراحی و توسعه محصولات و خدمات
کارگروه مدیریت طراحی و توسعه محصولات و خدمات
دبیر کارگروه: آقای مهندس تاروردی زاده
معیار توانمند سازی : 5 ب
کارگروه مدیریت تولید، تحویل محصولات و خدمات
کارگروه مدیریت تولید، تحویل محصولات و خدمات
دبیر کارگروه: آقای مهندس قلی پور
معیار توانمند سازی : 5 د
کارگروه مدیریت فروش داخلی و صادرات ( بازاریابی، توزیع و ارتباط با مشتری)
کارگروه مدیریت فروش داخلی و صادرات ( بازاریابی، توزیع و ارتباط با مشتری)
دبیر کارگروه: آقای مهندس سفیدپور
معیار توانمند سازی : 5 ج و 5 هـ
کارگروه مسئولیت اجتماعی شرکتی
کارگروه مسئولیت اجتماعی شرکتی
دبیر کارگروه: آقای مهندس حاجی رحیمیان
معیار توانمند سازی : 8