۴ مهر ۱۴۰۱

اخذ پیمانکار جهت انجام کارهای عمومی عمرانی


اخذ پیمانکار جهت انجام کارهای عمومی عمرانی
محل تحويل محصولات : پالايشگاه نفت پارس به نشاني تهران كيلومتر ٢٢ جاده مخصوص كرج
كارفرما (مناقصه گزار): شركت نفت پارس به نمايندگي معاونت بازرگاني
دستگاه نظارت: معاونت عمليات
مدت اجراي موضوع مناقصه: دوازده ماه
سپرده شركت در مناقصه ....
 
اسناد مناقصه و شرایط خصوصی پیوست میباشد.