۲۹ مرداد ۱۴۰۱

مزايده عمومي غیر مستمر 7-1401 (6 دستگاه لیفتراک)


مزايده عمومي غیر مستمر 7-1401 (6 دستگاه لیفتراک)

محل استقرار و رویت مورد مزایده :

تهران کیلومتر 22 جاده مخصوص کرج-پالایشگاه نفت پارس

سپره مزایده :

داوطلبین شرکت در مزایده میبایست طبق مفاد و مندرجات جدول مشخصات کالا که پیوست میباشد نسبت به واریز سپرده تعیین شده به حساب سپرده ......

 

اسناد مزایده پیوست میباشد.