لیست مزایده و مناقصه ها

واگذاري عمليات حمل ریلی اکسترکت به بندرعباس

واگذاري عمليات حمل ریلی اکسترکت به بندرعباس

موضوع مناقصه: واگذاری عملیات حمل ریلی اکسترکت از مبداء ایستگاه آپرین به بندرعباس

مبداء حمل محصوالت: ایستگاه آپرین واقع در اسالمشهر

مقصد حمل محصوالت : اسکله شهید رجایی بندرعباس

كارفرما (مناقصه گزار): شرکت نفت پارس

دستگاه نظارت: معاونت بازرگانی

مدت اجراي موضوع مناقصه: یکسال تمام شمسی

سپرده شركت در مناقصه

 

اسناد مناقصه پیوست میباشد